Comex - GDPR

Policy avseende integritet och marknadsföring

Senaste uppdatering: 2021-10-07

1.                Allmänt
Vi på Comex vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

2.                 Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos oss är:
Comex Electronics AB (nämns som Comex i denna policy)
Tumstocksvägen 11B, 187 66 Täby
Org. Nr:  556314-8153
e-post:
 gdpr@comex.se

3.                Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?
För att bedriva vår varsamhet behöver vi samla in personuppgifter om Er i olika sammanhang.

Comex samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, kontakter oss via hemsidan, deltar vid våra events, är i kontakt med vår personal och när du på annat sätt har kontakt med Comex och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Comex och för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

Utöver de uppgifter som Comex samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker. Vi hämtar även information i marknadsföringssyfte från sociala medier.

4.                Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter Comex samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra tjänster är:

Kontaktuppgifter såsom namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
Leveransadress, fakturaadress, telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris och köphistorik
Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, kortnummer, kortinnehavare, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik
Finansiell information såsom kreditupplysningar
Korrespondens och annan information såsom ljudinspelningar av samtal, anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med vår personal
IP-adress och information om din användning av Comex webbplats

5.                Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Comex behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Comex dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support och service
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
Ovanstående uppgifter kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6.                Vilka är de lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?
Comex baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder.

a) Avtalsförpliktelser
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Comex samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

b) Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Comex behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

c) Rättslig förpliktelse
I vissa fall kan Comex ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7.                Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Avtalsförpliktelse

  • NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER SAMT E-POST
  • GEOGRAFISK INFORMATION

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

  • NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER SAMT E-POST
  • GEOGRAFISK INFORMATION

För att marknadsföra Comex varor och tjänster genom post, e-post, telefon

Intresseavvägning

  • NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER SAMT E-POST
  • GEOGRAFISK INFORMATION
  • IP-ADRESS, ENHETSINFORMATION, LOGGINFORMATION

 

8.                Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Comex kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Comexs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Comex sparar uppgifter om kunder i högst fem år efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Comex.

9.                Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Comex kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Comex underleverantörer eller distributörer av produkter.

Tredje part som Comex lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Comexs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Comexs avtal med dig som kund. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Comex om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Comex rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.             Ändring av integritetspolicy
Comex har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Den senast uppdaterade versionen av Comex integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

11.             Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Comex har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder och rutiner som behövs för att skydda och hantera dina personuppgifter. Detta realiseras genom flera olika säkerhetsfunktioner såsom intrångsdetektering, kryptering, intrångsskydd, skydd mot skadlig kod och säkerhetsloggning, vilka ger våra IT-system som lagras personuppgifter en säkerhetsförmåga som möter kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

12.             Dina rättigheter
Comex kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att av begära:

a)     Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.

b)     Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c)      Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d)     Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12 c). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till gdpr@comex.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.             Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy på hemsidan.

Tillbaka till blogg