• Kvalitet

  Comex arbetar aktivt med kvalitet avseende produkter, tjänster och leveranser via kvalitetsledningssystem, kvalitetspolicy med stöd av prioriterade kvalitetsmål och kvalitetsansvariga.

 • Kvalitetscertifiering

  Comex kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO9001:2015. För oss står såklart kunden i centrum i allt vårt arbete. Vårt kvalitetsledningssystem utgör bl.a ett verktyg för att tydliggöra våra medarbetares roller och ansvar i varje process. Detta är en stor tillgång i vårt dagliga arbete för att uppnå våra kunders krav på kvalitet, service och leveranstider.

 • Kvalitetspolicy

  Alltid leverera produkter och tjänster enligt överenskomna avtal. Alla avtalade egenskaper skall innefattas och uppfyllas. Outtalade krav på förväntade egenskaper skall identifieras och avtalsdefinieras i tid.

  Vi har prioriterade kvalitetsmål inom följande områden:

  1. Leverans

  2. Produktion

  3. Mjukvara

  4. Inleverans

  5. Stickprovsmätningar

 • Miljö

  Sedan många år är miljö ett prioriterat område i vår verksamhet.

  Miljöpolicyn är att, i såväl alla processer, som för levererade produkter, uppfylla gällande miljölagar och övriga miljökrav från kunder och myndigheter. Miljöarbetet skall präglas av ständig förbättring och ett förebyggande av skador på miljö och människor.

  Våra prioriterade miljömål är att:

  1. Använda material och komponenter från underleverantörer till våra produkterna, som ger minimal total belastning på miljön

  2. Arbeta för att minska totala belastningen från transporter och resor och minska vår elförbrukning

 • Miljöcertifiering
  Comex miljöledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2015

 • ECO Label

  Vi arbetar med våra underleverantörer och vår egen produktion för att minska våra produkters miljöpåverkan och öka deras hållbarhet. Utifrån ett ECO LABEL perspektiv arbetar vi med följande kriterier för elektroniska och elektriska produkter:

  - Energiförbrukning våra produkter är CE märkta

  - Begränsade ämnen

  Comex uppfyller REACH - Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är enkemikalielagstiftning som är gemensam för hela EU. 

  Vi följer även RoHS, direktiv 2002/95/EG, ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden.

  - Materialval och information för att öka återvinningsbarheten

  .

  Vi är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS2014:1075). Comex återtinsamlar sina elektriska och elektroniska produkter och garanterar att de omhändertas.